V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

16
feb

Publicatie V.v.V. Concordia in KEATS

Voor het nieuwe kaatsbestuur van het in 1890 opgerichte V.v.V. Concordia uit Holwerd is het eerste
jaar in de nieuwe samenstelling achter de rug. Officieel werd er tijdens de hoofdklassenpartij op
27 juni officieel afscheid genomen van Hessel van der Bos die maar
liefst 27 jaar de voorzittershamer hanteerde.

Maar liefst zes nieuwe bestuursleden werden op de ledenvergadering van 21 april benoemd om het trio Hessel van der Bos, Igle van der Bos en Tineke Reitsma af te lossen.
Met oudgediende Metske van der Ploeg als voorzitter en initiator die al in maart van dit
jaar binnen een week zes nieuwe bestuursleden bij elkaar had. Omdat andere kandidaten afhaakten, werd Van der Ploeg zelf voorzitter. Hij is al ruim dertig jaar bestuurlijk actief voor Concordia en laat om die reden het woord graag aan de kersverse nieuwe vicevoorzitter/secretaris Afie Dol. ,,Ik ha al sa faak myn holle stompt oan dy âlde tribune, bin no wol foarsitter mar nei in pear jier bin ik ek wer fuort.’’ Met dit gebaar wil de ruim 60-jarige Van der Ploeg de toekomst graag aan de ‘jeugd’ overlaten.

Bijvoorbeeld aan de nu 49-jarige vicevoorzitter Afie Dol. Zij schat het aantal leden van de Holwerder
kaatsvereniging op dit moment erg globaal tussen de honderd en honderdvijftig leden omdat het
totaaloverzicht nog ontbreekt. Wel weet zij dat Concordia beschikt over een relatief grote jeugdafdeling met tussen de dertig en vijftig leden. Dol noemt zichzelf een groot kaatsliefhebber die in de nieuwe functie toch zaken tegenkwam die nieuw waren voor haar. Bijvoorbeeld de loting en de organisatie van wedstrijden. Niet nieuw is echter het probleem waar ook Holwerd mee te maken heeft, een stagnerende bevolkingsgroei en veel voorzieningen die verdwijnen. Voor haar staat één ding vast: ,,Wy moatte it mei de doarpen dwaan.’’ En dan bedoelt zij de samenwerking
met de dorpen in de buurt. ,,It tal leden yn Hantum en Ternaard rint wat werom, wylst it keatsen yn
Blije folop bloeit. Miskien moatte wy wol in doarpenpartij hâlde om sa ta in gruttere gearwurking te
kommen.’’

Holwerd had dit jaar de ouverture van het kaatsseizoen 2017 met de eerste partij voor eersteklassers. In totaal organiseert Concordia vier partijen en de traditionele hoofdklassenpartij.
Toch ligt het accent meer op alternatieve partijen als bijvoorbeeld een kind-ouderpartij.
,,Mei dy partijen belûke je de âlders der ek mear by. En der komt mear publyk op ôf.’’ Op deze manier wil Dol het enthousiasme voor de kaatssport terug krijgen.