V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

13
mrt

Notulen AV 2022

Notulen ledenvergadering VVV Concordia gehouden op Vrijdag 25 mrt 2022 om 19:30 uur in ’t Partoer

Aanwezig: 21 leden incl bestuur. Ype Hennie Stielstra, Igle vd Bos, Ype Henkie Stielstra, Amarins Meindertsma, Sjoerd Ferwerda, Durk Geertsma, Nynke Bergema, Rinze vd Wal, Rutger Kuipers, Marten de Vries, Sjoukje Visser, Minne Dol sr, Yda vd Wal Grijpstra, Hessel vd Bos, Roel Stielstra, Marten Slager, Metske vd Ploeg, Martha Lia Kamma, Minne Dol jr zoon van Syberen, Berber Rinskje Ferwerda.

Afwezig mkg: Rense van Slooten, Lolke Bierma, Judith Dijkman vd Woude, Anne Olivier, Sieds Miedema.

1. Martha Lia heet allen welkom in goed gevuld ’t Partoer, waar de lekkere koffie van Sjoukje en Minne klaar stond met heerlijke cake.

2. Mededelingen en ingekomen stukken hoofdzaak lopende KNKB aangelegenheden, UBO problematiek heel even aan gekaart.

3. Notulen leden vergadering 13 mrt 2020 gemaakt door Afie Dol goedgekeurd. Vraag van Igle waarom het verbeterde scherpe logo nog niet wordt gebruikt. Wordt ingezet.

4. Jaarverslag 2020 en 2021 gemaakt door Metske vd Ploeg goedgekeurd.

5. Verslag 2021 diverse commissies: Jeugd commissie 2 nieuwe bestuursleden, Judith Dijkman en Anne Olivier. Zaaltraining in totaal 40 deelnemers, vooral kabouters en welpen. Goed geslaagd. Veldseizoen 2021, trainingen en andere activiteiten zeer succesvol zie ook jaarverslag. Jeu de Boulle goed jaar ondanks een paar wedstrijden minder door corona. Competitie mag meer deelname, wedstrijden gemiddeld 36 deelnemers. Contact met nieuwe camping eigenaar over samenwerking. Competitie kaatsen goed verlopen, bij de dames iets minder deelname, bij de heren stabiel. Mooi verslagje in boekje door competitie leider.

6. Financieel verslag 2020 en 2021: positief vooral 2021 door extra inkomsten feestweekend wat ism Rense van Slooten en stichting Holwerter Feest is gedaan. Rense heeft zich ontzettend ingezet en belangeloos om de catering goed te laten verlopen. In een weekend zonder feesttent en draaimolen ivm corona. Ook dankzij benutten van subsidie geld van gemeente voor investeringen en goed beleid, maar niet te vergeten de inkomsten van de kantine commissie.

7. Verslag kas commissie: Hessel vd Bos en Piter vd Ploeg hebben de financiën gecontroleerd, en goed gekeurd. Met verzoek voor 2022 om begin en eind saldo van de bank zichtbaar te maken via balans. Advies om voor 2023 een budget proberen te maken.

8. Nieuwe kas commissie: Piter vd Ploeg, Berber Rinskje Ferwerda.

9. Holwerter Feest: Igle geeft beknopte informatie van programma, wat begint op donderdagavond met optocht, 4 dagen muziek, nieuwe werkgroep voor zeskamp. Bestuur voltallig, mooie groep.

10. KNKB zaken en Federatie: Voorstellen voor ALV KNKB geen invloed op vereniging niveau. Stemmen wordt aan vertegenwoordiger over gelaten. Federatie wedstrijd agenda klaar, Metske zit nog in bestuur, 18 juni nog niet helemaal rond, contributie omhoog naar €150,-. Ternaard en Hantum er bij weg nog 7 verenigingen over. Bestuur federatie voltallig

11. Onderhoud gebouwen terrein: Nieuwe kunststof bekleding zit tegen gebouw, goed geslaagd, dank aan vrijwilligers, kosten worden boekjaar 2022 zichtbaar, nieuwe koelkast aan geschaft. Douche kranen en koppen vervangen, rekening houden met vervangen ketel en geisers. Reclame borden niet meer tegen kunststof, kijken naar andere middelen.

12. Bestuursverkiezing: Amarins Meindertsma herkiesbaar, met applaus herkozen. Rutger Kuipers niet herkiesbaar, wordt bedankt door Martha Lia voor inzet en plezierige samenwerking. Rutger krijgt daarbij een alcoholische versnapering aangeboden. Helaas nog geen nieuw bestuurslid voor Rutger.

13. Rondvraag: Holwerter zachte bal PC zondag 29 mei valt die onder Concordia? Nee Concordia faciliteert wel. Minne sr mist foto in jaar verslag van nieuwe Partoer. Hessel waar is oude koelkast, deze zou terug naar hem, helaas is deze mee genomen door Talsma. Hessel geeft aan dat het jammer is, dat hij hem dan maar als gesponsord zal beschouwen. Afie geeft de prijswijziging van de dranken nog aan. Martha Lia polst nog op verzoek van Rense van Slooten nog naar vrijwilligers feestje in april. Er wordt besloten dit niet te doen in april, toch te kijken gezamenlijk met andere verenigingen dit in najaar op te zetten. Metske vraagt of er vrijwilligers zijn om zaterdag 16 april veld klaar te maken om 10:00 uur, vlaggenmasten etc.