V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

21
apr

NOTULEN AV 2018

VRIJDAG 06 APRIL 2018 20:00

Locatie:                Kantine ’t Partoer Holwerd

Aanwezig:           Metske van der Ploeg, Roel Stielstra, Jan Buwalda, Piter van der Ploeg, Hessel van der Bos, Johannes Ferwerda, Minne Dol, Hille Dijkman, Tine Koopmans, Marten de Vries, Alie van der Galiën, Anna Thea Bierma, Afie Dol, Rutger Kuipers, Marten Slager, Theun Vrieswijk, Berber Rinskje Ferwerda, Jan van der Velde, Tineke Reitsma, Gerry Dijkman, Hindrik Jan de Haan, Hessel Sytse de Haan, Germ de Graaf, Femke Meindertsma, Marcel de Roo, Sytske Schukking, Amarins Meindertsma.

Afgemeld:          Lolke Bierma, Renze van Slooten, Igle van der Bos, Sieds Miedema         

Opening en ingekomen stukken.

Metske van der Ploeg opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. De eerste keer

de ledenvergadering met het nieuwe bestuur. Een jaar waar het bestuur met veel genoegen

op terug kan kijken. Er zijn geen ingekomen stukken, wel wordt nu al genoemd dat de horeca

kaatspartij weer zal worden opgepakt in de zomer van 2018.

Notulen april 2017

Deze zijn door Tineke Reitsma gemaakt en worden niet voorgelezen maar zullen op de website van

Concordia worden gepubliceerd.

Jaarverslag

Metske van der Ploeg draagt het jaarverslag voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat het verslag

wordt goedgekeurd.

Financieel verslag/kascommissie/nieuwe kascommissie (+ 1 reserve)

Theun Vrieswijk de penningmeester van het bestuur doet uitleg, de jaren voorafgaand laten

rusten en met een schone lei beginnen. Natuurlijk zijn er nog wel een aantal aanpassingen (leden

welke niet meer betalen/sponsoren etc)

vragen van de leden:

  • Femke Meindertsma vraagt of het horecageld wordt getoond op het volgende resultaat
  • Jan van der Velde geeft aan dat het knap lijkt, oude jaren bijna recht gezet en nu door met een nieuwe start
  • Bijdrage van de feestcommissie is verhoogd naar € 1.750,00
  • Hindrik Jan de Haan merkt nog op dat de inkomsten van de leden nu 270 x € 7,00 is.

Roel Stielstra en Tineke Reitsma (kascommissie) geven decharge (=akkoord) voor het financieel verslag. Roel Stielstra heeft 2 jaar gedaan stapt uit de kascommissie, Tineke Reitsma blijft nog 1 jaar, Anna Thea Bierma komt Tineke Reitsma vergezellen en Hindrik Jan de Haan is de eventuele reserve.

Contributieverhoging

Het bestuur vind de contributie achterhaald en doet voorstel om deze te verhogen naar € 10,00

Femke Meindertsma geeft wel aan dat er een kans bestaat dat er leden afhaken, Jan van der Velde stelt nog voor om de inleg van de kaatswedstrijden te verhogen, toch geven de aanwezige leden akkoord.

Holwerter Feest 2018

Marcel de Roo doet verslag hoe het komende feest zal worden ingevuld, een nieuw proberen is de vrijdagavond om met de korpsen een gezellige avond te tonen. Geen verdere op- of aanmerkingen.

KNKB/Federatie 

De KNKB heeft veel gecommuniceerd via de mail, ook zijn er een aantal bijeenkomsten bezocht door het bestuur. Wel duidelijk is dat de KNKB financiële problemen heeft.

De KNKB stuurt vanaf de maand april 2017 de Keats gratis aan de leden welke bij de KNKB zijn aangemeld, je hoeft geen geld meer aan de KNKB te betalen.

Jan van der Velde had voorheen de Wiss-in, ook hij zal daarvoor de Keats voortaan krijgen.

Ook de Federatie heeft de laatste jaren een financieel verlies geleden, de opkomst is verminderd.

De wedstrijdagenda voor komend seizoen is inmiddels wel binnen en zal worden getoond in het Concordia boekje.

Jeugdkaatsen

Berber Rinskje Ferwerda doet verslag, de zondag na de vergadering zal er getraind worden in de zaal.

Inmiddels een opgave van 30 kinderen. Piter van der Ploeg, Amarins Meindertsma, Rutger Kuipers en Martha Lia Kamma gaan deze groep trainen. Het veldkaatsen start op 7 mei.                                                                                                                         Piter van der Ploeg is enthousiast over de jeugd, zit volgens hem potentie in.

Ook andere dorpen zijn uitgenodigd voor het kaatsen in de zaal.

Jeu de Boules

Geen problemen bij het team van de boulers, alles loopt goed, aantal leden blijft constant. Toch zou het mooi zijn om enkele nieuwe enthousiaste leden te verwelkomen.

Opmerking: Steegpartij is voor boulers en deze valt tegelijk met een zachte bal partij. Dit punt neemt het bestuur ter ore. 28 april is er een overleg tussen de boulers en het bestuur i.v.m. diverse datums.

Zo ook de meisjes partij. Besloten wordt om de agenda van kaatsen/boulen/kantine inzet volgend jaar samen op te stellen.

Competitiekaatsen

Hindrik Jan de Haan doet verslag over het jaar 2017 (20 spelende leden) waarvan 1 dame. Wat meer dames voor 2018 zou leuk zijn. Voor 2018 dezelfde insteek. Hindrik Jan de Haan vraagt of het al bekend is dat tijdens het feest gekaatst wordt met de harde of zachte bal. Dit is door het bestuur nog niet besproken. Dit zal worden aangegeven op social media.

Gebouwen/Veld/Waterleiding

Het bestuur heeft zich inmiddels laten informeren door de gemeente en vitens over een waterleiding voor het Partoer, gemiddelde kosten zullen € 4.000,00/€ 4.500,00 zijn.

Bestuur vraagt een vergoeding van de gemeente, uit oudere notulen blijkt dat er in 1956 ook gestaggel met de gemeente was. Wordt vervolgd. Ambtenaar Steven de Boer is ons aanspreekpunt.

Opmerking: HEF wordt betaald door Germ de Graaf (camping) zo ook Concordia, wij hebben geen aansluiting dus hoeft de HEF ook niet betaald te worden.

Rondvraag/Opmerkingen

Jan van der Velde:

Jan van der Velde doet de oude Concordia notulen/papieren en dergelijke in archief, was al besproken maar stond niet in de notulen van 2017 (dit was toen al akkoord).

In de oude notulen zijn volgens Jan van der Velde de bezittingen niet goed genotuleerd.

Muziektentverzekering (huurder is verantwoordelijk staat in het contract)

Vaandel moet uit de kantine. Kaatsmuseum is een mooie plek (langdurig bruikleen)

Hessel van der Bos:

Vraagt hoe het gaat met de energierekening (2017 moest er iets bijbetaald worden)

Kaatsballen (koop je ze bij de KNKB kosten deze € 22,00 en bij Reinder Triemstra € 17,00)

Minne Dol:

Kind-ouder partij had geen inleg, Minne krijgt gelijk en dat zal dit jaar weer worden opgepakt.

Hille Dijkman:

Geeft aan een stapje terug te willen doen en vraagt of er een nieuw aanspreekpunt zou kunnen komen, zelf nog een 25% actief (voor onderhoud/veld leggen etc.)

Muziektent zal worden overgenomen door Igle van der Bos.

Gerry Dijkman:

Geeft aan dat er een aantal (ongeveer 10) schoonmaaksters bij kunnen worden gezocht.

Sytske Schukking:

Jeugd meehelpen met het leggen van kaatsveld, kan misschien een lijst worden gemaakt zodat de jeugd alvast meekrijgt hoe het gaat

Hindrik Jan de Haan:

In de notulen ook de achternaam van bedoelde persoon noemen.

De keurmeesters misschien wat meer aansturen.

Voor de 27e april wil hij wel keurmeesteren.

Metske van der Ploeg meld nog dat Anna Thea Bierma de kantine gaat beheren samen met Gerry Dijkman en na verloop van tijd het over kan gaan nemen. Wel moeten we op zoek naar nog 2 dames/heren, zij kunnen dan om toerbeurt de kantine dienst draaien

Igle van der Bos heeft de website vernieuwd, dit door de nieuwe wetgeving. (melden wanneer je niet op foto/facebook wilt.

Sluiting:

Rond 22:00 sluit Metske van der Ploeg de vergadering.

Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar komst.