V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

13
mei

KNKB Jongens afdeling + D.E.L.

Dankzij de sponsor attractieverhuur De Holwerder Viking, samen met vele enthousiaste plezierige vrijwilligers heeft Concordia weer een succesvolle KNKB wedstrijd afgesloten.

Uit een lijst van 31 parturen kwam na 5 partijen gekaatst te hebben Dronryp 1 als het beste partuur in de kransen.

Een zeer compleet partuur die alle partijen vrij snel naar zich toe trok.

Ook in de finale tegen St Jacob, waar het tot 2-2 gelijk opging, maar daarna heerste Dronryp ondanks tegenspartelen van de goed en enthousiast opslaande Jesse Kroondyk.

Als zeer goede 3e kwam Jellum Bears uit de bus die het op de derde lijst tegen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk niet makkelijk hadden.

De jongens uit de Dongeradelen gaven zich pas op 5-5 2-6 gewonnen.  Waar misschien toch wat meer voor hun had ingezeten.

De andere 3e pr winnaar Tzum kaatste de hele dag met 2 personen, en stranden derhalve in de halve finale.
Waar Steven Koster En Robin Benders lieten zien dat zij heel goed kunnen kaatsen, St Jacob kreeg de overwinning niet cadeau.

Bij de door elkaar loten waren de verschillen redelijk groot.

Toch werd het partuur van Jehannes Gerben Brinksma uit Reduzum, Allard Dijkstra uit Leeuwarden en Germ Pyt van Popta uit Lollum Waaxens de terechte eigenaren van de kransen.

Er was net wat meer kwaliteit in dit partuur waardoor zij wonnen van Rink Rudmer Sterk uit Berltsum, Jildert Wijbenga Arum en Thomas Dijkstra Berltsum.

De 2 derde prijzen gingen naar part 2: Johan Cnossen uit Gauw, Ramon Raap Hommerts Jutrijp en Allard van Wigheren uit Berltsum.

Part 8: Thom Stellingwerf uit Gaast Ferwoude, Rein Breuker Leeuwarden en Jens Rienk Jepkema uit Winsum.