V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

13
mrt

Jaarverslag 2022

Januari: De eerste bestuursvergadering alweer geweest op 26 januari, boekje voorbereiden overige zaken bespreken zoals nieuwe koelkast, sponsors, nieuw bestuurslid want Rutger Kuipers treed af. Amarins Meindertsma heeft aan gegeven dat zij nog wel even door wil. Nieuwe seizoen, zaal trainen, zomer trainen. Corona nog steeds invloed op dagelijkse gang van zaken. Februari: 26 febr zaaltrainen gestart met 26 kabouters welpen en pupillen, ondanks corona toch een geweldige opkomst. De andere 3 dagen in totaal gemiddeld 36 deelnemers. Maart: 25 mrt Ledenvergadering met 21 aanwezigen, inclusief bestuur, prettige gezellige positieve vergadering. Waar helaas voor vertrekkend bestuurslid Rutger Kuipers nog niet een nieuwe kandidaat is gevonden. April: Zaterdag 16 april start Jeu de Boule seizoen met de traditionele Jan Buwalda partij met 26 deelnemers. 1e pr Louis de Wit, 2e pr Klaas Visser, 3e pr Wijnand de Boer. Koningsdag woensdag 27 april na 2 jaren geen 1e klas door corona eindelijk weer een wedstrijd 1e klas alle categorieën. Nu met 12 partuur, redelijk wat publiek mooie partijen, redelijk hoofdklassers. 3e pr voor Youri de Groot Menaam, Rene de Haan Leeuwarden, Rick Minnesma Dronryp. 2e pr Sip Jaap Bos Dokkum, Auke Boomsma Morra, Evert Pieter Tolsma Winsum. 1e pr voor Corne Tuinenga Berltsum, Hessel Postma Winsum, Hendrik Kootstra Minnertsga. Mei: Zondag 1 mei Pearke boulen 32 deelnemers een geslaagde partij, waar het echtpaar Afie en Minne Dol de 3e prijs in de wacht sleepten, de 2e pr was voor het echtpaar Gea en Wiep Soepboer, de 1e pr voor het duo Adiana Dol en Anna Thea Bierma. Maandag 2 mei start competitie Dames en Heren. Bij de Heren 14 deelnemers en bij de Dames 12, een goede opkomst voor de 1e keer. Dinsdag 10 mei zijn de jeugd trainingen weer begonnen op het veld, onder leiding van Piter en Martha Lia. Woensdag 11 mei de eerste federatie jeugd partij. Bij de meisjes en jongens te weinig deelname. Bij de schoolmeisjes 14 deelneemsters verdeeld in 6 part. 1e pr Lotte Ytsje Hoekstra, Stiens en Marije Keegstra Nes. 2e pr voor Ytsje Alline Westra-Lioessens, Ineke de Vries-Hallum, Michelle Sijtsma-Wetzens. Bij de schooljongens 10 deelnemers verdeeld in 4 parturen. 1e pr voor Martijn Mossel-Rinsumageest, Mient Schregardus- Dokkum, Dirk Boonstra-Dokkum. 2e pr voor Jacob Boersma-Wouterswoude, Marten Jan Koree-Anjum, Jille Jongsma-Damwoude. Zaterdag 14 mei federatie dames en heren. Bij de heren geen 3e kl kaatsers, bij de 4e kl 11 deelnemers die een competitie verkaatsten. 1e pr Waatze de Vries-Ternaard, Sjouke Hijlkema-Buitenpost, Durk Pieter Hiemstra-Brantgum. 2e pr Johan Hettema-Ternaard, Harald Wiersma- Metslawier, Meindert de Jong-Ee. Bij de Dames 2e kl 12 kaatsters die ook een comp verkaatsten. 1e pr Marrit Roorda -Ternaard, Martha Lia Kamma – Holwerd, Antje de Vries – Anjum. 2e pr Petra Feenstra – Morra, Esther Turkstra Dokkum, Aljantine Holtewes – Niawier. Zondag 15 mei ledenkaatsen met de harde bal 12 deelnemers bij de heren en 6 bij de dames. Bij de dames gingen Martha Lia Kamma en Nathalie Wiersma met de kransen naar huis. Bij de heren 1e pr voor Piter vd Ploeg Ype Stielstra, Simon de Beer. 2e pr Rudolf Soepboer, Johan Jongsma, Jarne Dol. Zondag 22 mei: Jongens afd en opstappers, 24 part afd en 5 opstappers wat in een lijst van 11 parturen resulteerde. Bij de afd was de 1e pr Dronryp, 2e pr Morra Lioessens, 3e pr Niawier Metslawier Oosternijkerk. Ook was er Jeu de Boule met 28 deelnemers, De Steegpartij met gezellige nazit bij Rense en Margreet. 1e pr voor Pietsje Sjoerdsma, 2e pr voor Wijnand de Boer, 3e pr voor Alie van der Galien.

Juni: Woensdag 1 juni Federatie welpen en pupillen.Bij de welpen jongens 8 deelnemers, 1e pr Finn Bakker, Dokkum en Ivar Oostrum, Stiens.Bij de welpen meisjes 18 deelneemsters. 1e pr winnaars voor Anne Lynn Keegstra, Nes met Jolijn Ferwerda, Holwerd. Bij de pupillen meisjes ook 18 deelneeemsters. 1e pr voor Dana Marit Koopmans, Blije met Melissa Hardholt, Dokkum. Bij de pupillen jongens 13 deelnemers. 1e pr voor Jannard Sipma, Ee, Arno-Johannes Boersma Lioessens en Niek van Slooten Holwerd. Zaterdag 5 juni boulen Holwerd-Ternaard 34 deelnemers. 1e pr Andries Tienstra, 2e pr Jelle Haaima, 3e pr Louis de Wit, 4e prWendelien vd Berg en Aukje Dol. Zondag 5 juni leden kaatsen, sponsor Mechanisatiebedrijf Dijkstra. 10:00 uur begonnen met de jeugd. 13 kabouters, 1e pr Sanne Lyse Tjepkema en Fardau de Haan. Bij de welpen 8 deelnemers verdeeld in A en B categorie, 1e pr bij de A, Ruben van Slooten. Bij de B de 1e pr voor Sem van Slooten. Bij de pupillen ook 8 deelnemers verdeeld in A en B. 1e pr in de A kls Dani Bakker. In de B klas Gino Holsboer. De dames en de heren gingen om13:00 uur los. Bij de Dames 12 deelneemsters, 1e pr voor Sietske Bilker, Fredau Kuipers en Adri van Slooten. Bij de heren14 kaatsers. 1e pr voor Rudolf Soepboer en Metske van der Ploeg. Vrijdag 17 juni Tijstream partij: Deze partij werd gesponsord door de Tijstream, 42 deelnemers allen van 1 school de Tijstream. Een geweldige ontwikkeling voor dorp en samenleving dat er 1 school is gekomen. De jeugd met zijn allen bij elkaar, verschillen van levenswijzen worden steeds kleiner en beter geaccepteerd. Bij de kabouters was de 1e pr voor Iwan Dijkstra en Niels Hoekstra, bij de beginners Thomas Vos en Skay Prins de 1e pr. De 1e pr van de welpen meisjes was voor Anne Lieke Kamma en Ismay Olivier. Johan Willem Ferwerda was de beste bij de welpen jongens en Dani Bakker bij de Pupillen jongens. Zaterdag 25 juni: HHkl del 8 part aanvang 12:00 uur. Deze partij zou in beginsel met 10 partuur en om 11:00 uur aanvangen. Echter doordat de 1e klas te weinig parturen had bleven er 8 over en dus een uur later begonnen. 1e pr was voor gert Anne vd Bos (koning) Mantgum, Dylan Drent Harlingen, Hendrik Kootstra Minnertsga. Premie was voor Haaye Jan Nicolai Britsum, Renze Pieter Heimstra Deinum, Menno van Zwieten Heerenveen. Zondag 26 juni feestpartij: De jeugd partij werd gesponsord door restaurant Land en Zeezicht. de partij begon s,morgens 09:00 uur, 34 deelnemers. 1e pr bij de kabouters voor Yara Reitsma en Eline Hoekstra. Bij de kabouters/welpen was de 1e pr voor Skay Prins en Jesse Zuidema. De 1e pr bij de welpen was voor Johan Willem Ferwerda en Jolijn Ferwerda. Bij de pupillen was de 1e pr voor Dani Bakker en Sietske Marije Visser. De heren gingen op de middag los samen met de dames. Bij de dames 11 deelneemsters, 1e pr voor Martha Lia Kamma, Froukje Vellema, Jessica Stielstra. Er waren bij de Heren 10 partuur, 1e prijs voor Durk Pieter Hiemstra, Mathijs Wolbers en Gijsbert Moorman. Er werd met de zachte bal gekaatst. Bij het Jeu de boule 56 deelnemers, 1e pr Klaas Visser, 2e pr Otto Hiddema, 3e pr johan vd Weg, 4e pr Durk Geertsma. Juli: Zaterdagmiddag 9 juli: Kind ouder keatsen, 72 deelnemers, 16 perken over dwars, en voor de kabouters 2 er achter, verdeeld in 9 poules. Prachtige prijzen voor alle poules, gesponsord door loonbedrijf Ferwerda, waarvoor hartelijk dank. Zondag 10 juli: Brunch partij Boule en Pearke keatsen, gesponsord door Restaurant Land en Zeezicht, 6 pearkes in de B klas, winnaars hier Ymkje en Anne Olivier. In de A klas 8 partuur, 1e pr Martha Lia Kamma en Rudolf Soepboer. Maandag 11 juli: Einde competitie keatsen, bij de heren een stabiel aantal deelnemers, bij de dames wat minder. Bij de heren ging de 1e pr naar Sjoerd Ferwerda, 2e pr Hanneke Botma, 3e pr voor Johannes tabak. Bij de Dames was de 1e pr voor Yvonne Postma uit Brantgum, 2e pr Froukje Ferwerda, 3e pr voor Janna Visser. Woensdag 13 juli sloot Piter vd Ploeg het trainen af en op Donderdag 14 juli sloot Martha Lia haar groep af met pannenkoek eten en Diploma kaatsen. Allen kunnen terugzien op een geslaagd training seizoen met bij de oudere jeugd stabiele deelname en bij de jongsten een geweldige deelname. Zondag 17 juli: Pake en Beppe Jeu de Boule, 16 pearkes een gezellige en succesvolle partij met veel prijs winnaars. Bij 9+ de 1e pr voor Hille en Justin Dijkman, 2e pr Marten SLager en Niek van Slooten. 3e pr voor Baukje Slager en Sem van Slooten. Bij de 9- de 1e pr voor Rense van Slooten en Skay Prins, 2e pr Voor Jelly en Jesper Dijkman, 3e pr voor Tjitske vd Woude en Senna Dijkman. Zondag 24 juli: Teatsen ipv strjit keatsen, parkeer terrein bij MFA niet bruikbaar ivm opslag bouw nieuwe tijstream. Acht partuur, 1e pr Martha Lia Kamma, Yorrick Dol, Rintsje Bierma. Augustus: Zondag 21 aug: meisjes DEL 8 part, 1e pr Romy Postma Winsum Fr, Rikst Mulder Mantgum, Berber van der Goot Goenga. 2e pr Iri Veltman Dronryp, Nina Claire WIjning Sint Annaparochie, Monique Postma Winsum Fr. Ook werd er s’middags de vakantie Jeu de Boule partij gehouden met aansluitend een barbecue. Aantal deelnemers 18 wat iets tegenviel. 1e pr Martijn Miedema1, 2e pr voor Marten Slager, 3e pr Wijnand de Boer. Zaterdag 27 aug: Jeu de Boule kampioenschap van Noard East Fryslan, 26

deelnemers, 1e pr voor Sjoukje Visser uit Holwerd, 2e pr voor Tineke Willemsen uit Nes, 3e pr Ronald de Boer Holwerd. Ook was er de laatste jeugd kaats partij op deze zaterdagmiddag. Met 28 deelnemers. Bij de kabouters 1e werd Anniek Ferwerda de winnares, bij Kabouters 2e Maik olivier. Noud Pijper werd 1e bij de Welpen 1, bij de welpen 2 werd Hinke Stielstra winnares. Bij welpen 3 ging Ruben van Slooten met de 1e pr naar huis. Bij de pupillen meisjes werd Sietske Marije eerste en bij de pupillen jongens Dani Bakker. Zondag 28 aug: Leden kaatsen 12 deelnemers bij de Heren en 8 bij de dames. Bij de dames gingen Anja de Jong en Jolande van Dijk met de kransen naee huis, 2e werden Fredau Kuipers en Grietje van Slooten. Bij de Heren ging de 1e pr naar Rudolf Soepboer, Peter Kuipers, Richard van der Meer. 2 pr was voor Sjoerd Ferwerda, Rutger Kuipers, Niek van Slooten.

September: Zondag 11 sept was er foutbal keatsen gepland ism Voetbal vereniging Holwerd, helaas door personeel perikelen en weinig animo afgeblazen. Zondag 18 sept was er een oudere jongere Jeu de Boule partij gepland, echter de zomer was uit gepoept, waarschijnlijk te lang geduurd, want de herfst ging los met windkracht zeven en veel regen. Dus geen boulen. Dinsdag 20 sept was de laatste competitieavond van het Boulen. Er werd onder het genot van een hapje en drankje terug gekeken en vooruit gekeken. Ook werden de prijzen van de comp uitgereikt. Bij de Dames werd Annie Roelofs 1e, Alie vd Galien werd 2e. Bij de Heren werd Willie Roelofs 1e, Hille Dijkman werd 2e. Wilie ging ook met de prijs voor de meeste pluspunten aan de haal, Tjitske van Slooten werd goede 2e. Tot slot werd er afscheid genomen van B. Fransen uit Lioessens die om gezondheidsredenen het boulen niet meer kan doen. Ook werd vrijwilliger Minne Dol even in het zonnetje gezet ivm zijn tachtigjarige verjaardag en zijn al vele jaren positieve inzet voor de vereniging. Oktober: Zaterdag 8 okt was er het nacht boulen met 24 deelnemers, mooi weer en een gezellige avond. Wietske uit Ternaard werd 1e, Willie Roelofs 2e en Martijn Miedema de 3e prijs. Vrouw T. Idsardi overleden, weduwe van Former Idsardi, moeder van lid en akkerbouwer Jan Idsardi. November: Op vrijdagavond 4 nov werd er een vrijwilligers avond georganiseerd, in totaal 15 mensen aanwezig incl voltallige bestuur. Ype, Sjoukje en Minne hadden de hap en snap georganiseerd. Gezellige bijeenkomst waar meer vrijwilligers mogen komen.

De muziekwagen is dankzij een vast team vrijwilligers ook weer 2 keer op pad geweest, naar het pinksterfeest in Veenklooster en de admiraliteitsdagen te Dokkum. Al met weer een hele uitdaging en tijdverdrijf om dit iedere keer weer voor elkaar te boksen. Dankzij Marten Slager staat de wagen mooi in zijn stalling opgeslagen. Dank al betrokkenen.

Samenvattend een jaar waar corona op de terugtocht was en veel jeugd zich melde om kaats trainingen te volgen. Een jaar met een geweldig succesvol en super gezellig dorpsfeest. Met geslaagde kaats en Jeu de Boule wedstrijden, mooie afsluitingen van training seizoen en competities. Een jaar waar waarin wij door de oorlog in Oekraïne te maken kregen met mensen die moesten vluchten, energie prijzen die records verbraken, evenals de temperaturen en de droogtecijfers. Waar het leden aantal redelijk stabiel bleef. De contributie nog steeds 10 euro is. Waar weer vele zaken tot stand zijn gekomen dankzij sponsors en vrijwilligers. Waar duidelijk is dat Concordia nog steeds een functie heeft in het dorp Holwerd en op kaatsgebied. Toch leert dit jaar ons ook dat wij naar de toekomst mogen kijken, stijgende energie kosten, onderhoud van douche en kleedgelegenheid, bestuurlijke bezetting, zijn zo een paar belangrijke punten waar wij aan het einde van het jaar 2022 niet aan voorbij kunnen gaan. Ik sluit dit jaarverslag af met de wetenschap dat de vereniging op dit moment dankzij veel positieve leden, sponsors en vrijwilligers al deze uitdagingen in 2023 tot een succes zullen maken.