V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

12
apr

Jaarverslag 2020

Januari:
Vrijdagavond 3 janbarste het verenigingsjaar al weer los, voor het eerst werd er een nieuwjaarspartij Jeu de Boule georganiseerd. Dit op een gezellig verlichte baan, met 26 deelnemers.
1e  pr Marten Slager,
2e pr Gerrit Rijpstra,
3e pr Pietsje Sjoerdsma.

Wo 15 jan de eerste bestuursverg.
Vr 17 januari aanvang federatie wintertraining waaraan wordt deelgenomen door Peter Kuipers, Jarne Dol, Joeke Sietse Vellema, Laurens vd Werff, en Hanneke Botma. In totaal 92 deelnemers.

Februari:  
Ma 17 febr bestuursverg.

Maart:  
Ma 9 mrt aanvang corona epidemie. 12 mrt federatie voorjaarsvergadering. Vr 13 mrtledenverg  in het MFA, aanwezig 6 bestuursleden en 14 leden, was eerst laatste activiteit ivm coronavirus. Jaarvergadering KNKB 19 mrt was al uitgesteld. Do 19 mrt strengere maatregelen mbt corona, KNKB stelt alle activiteiten uit tot 1 juni. Ook andere evenementen scholen, publieke ruimtes en activiteiten zijn gesloten en verboden. Ma 21 mrt nieuwe strengere maatregelen mbt corona, examens worden niet gehouden, olympische spelen uitgesteld tot 2021. KNKB stelt wedstrijden uit tot 20 juni.
Zaaltrainen niet door gegaan ivm corona. Jammer  Meer dan 30 kinderen hadden zich opgegeven.

April:
Hele maand april corona maatregelen van kracht geen zaaltrainen. Ook het Jeu de Boulen ligt plat door Corona, de leeftijdsgroep loopt teveel risico. Wel komt er eind april wat versoepeling, met name scholen weer open na de meivakantie, en activiteiten voor jeugd tot 19 jaar mogen weer langzaam georganiseerd worden onder restricties.

Mei:
5 mei aanvang jeugdtrainen onder corona regiem.
Trainers Martha Lia Kamma en Piter vd Ploeg.
Martha Lia heeft de 15 jongste kinderen en Piter 13 ouderen, totaal 28.
Op 11 mei is ook het competitie- kaatsen op maandagavond weer los gegaan. Dit was mogelijk door versoepeling van de coronaregels. Animo was groot vooral bij de dames, hier waren 24 dames aanwezig.

Juni:
Coronavirus wereldwijd nog actief. Toch blijft bestuur actief en is samen met veel vrijwilligers het staal en houtwerk van de tribune opgeknapt, een geweldige klus met een prachtig mooi resultaat. Met veel dank aan de vrijwilligers. Doordat Nederland de coronamaatregelen kan versoepelen door goed beleid, afstand houden hygiëne en grote bijeenkomsten nog niet toe te staan. Was het mogelijk om de eerste TIJSTREAM schoolkaatswedstrijd doorgang te laten vinden op Donderdag 18 juni. 20 jeugdige kaatsers streden om de mooie prijzen, beschikbaar gesteld door basis school de TIJSTREAM. Verdeeld in 2 categorieën gingen bij de welpen Anne Lieke en Elske Yfke met de kransen naar huis, 2e pr voor Reina en Jessica, 3e pr voor Johan Willem en Ilse Jasmine. Bij de welpen waren Niek en Femke het sterkst, daarna Leandro en Tessa, de 3e pr was hier voor Collin en Justin. Door Corona geen feest, bijzondere ervaring, toch mocht er gekaatst worden gelukkig. Zo werd op zondag 28 juni de eerste ledenpartij gehouden, 15 deelnemers bij de sen en 15 bij de dames. Bij de dames ging de 3e pr naar Janne Visser, Fenna Grevink, Femke Dijkstra, 2e prijs voor Annemarieke Stielstra, Nynke Bergema, Jildau de Roo. De kransen waren voor Aaltsje Adema, Danique vd Werff en Femke Vrieswijk. Bij de heren die samen met 4 jongens kaatsten ging de 3e prijs naar Hanneke Botma, Jarne Dol, Sybren Dol. 2e prijs was voor Chris Dijkstra, Martha Lia Kamma, Sytze Aagtjes. De kransen gingen naar Egbert Dijkstra, Thimo vd Meulen
en Piter vd Ploeg.

Juli:
Vrijdag 3 juli werd de traditionele Kind Ouder partij gehouden. Hiervoor hadden zich 16 parturen opgegeven. Mede dankzij de perfecte organisatie werd het wederom een succes. Er werd in 4 categorieën gekaatst. De jeugd die de eerste prijs had gewonnen kreeg een krans om gehangen.

Alle prijswinnaars gingen naar huis met een mooie geschenken emmer gesponsord door Loonbedrijf Ferwerda. Zaterdag 4 juli werd onder regenachtige omstandigheden een Strjitkeatswedstrijd met 29 deelnemers gehouden. Dit ism het MFA en de voetbalvereniging. Kransen werden gesponsord door het MFA. 1e pr verl ronde was voor Egbert Dijkstra, Amarins Meindertsma, Kees Koopmans. 2e pr Sjoerd Visser, Jarne Dol, Femke Vrieswijk. Bij de winnaars was de 2e pr voor Johannes Tabak en Douwe Jan de Boer, de kransen gingen naar Kars Vrieswijk, Jildau de Roo, en Leo Smidt. Op dinsdag 7 juli gingen de Boulers weer los, vol energie werd begonnen aan de 2 competitie helft.
Zaterdag 11 juli diplomakaatsen voor de jongste jeugd.  20 welpen en pupillen die in een geweldige mooie ambiance hun best deden om een zo hoog mogelijk diploma te halen. Daarna pannenkoek eten, heerlijk, gezellig met vrijwilligers en ouders.  Met een goed gevulde maag daarna wedstrijdkaatsen. Bij de welpen werden Anne Lieke en Ismay de winnaars, 2e pr Johan Willem met Nynke. Bij de pupillen was de 1e pr voor Collin en Dani, de 2e pr voor Justin en Femke. Maandagavond 13 juliwerd de competitieafgesloten met een gezellige nazit. 1e prijs bij de dames was voor Yanniek Vink, bij de heren was de 1e pr voor Sybren Dol. Op za 25 juli ging het zomer programma los met teatsen. Dit programma gemaakt ism GV Charietto Volleybalvereniging de Roeken en VVH werd gesubsidieerd door Sport Fryslan. Organisatie in handen van Martha Lia Kamma. Met een deelname die bij de jeugd wat hoger had gemogen, was er bij de senioren een deelname van 21 personen die er een mooie en gezellige wedstrijd van maakten. Vrijdagmiddag 31 juli in het kader van Simmer 2020werd er voor de jeugd onder de 13 boulen georganiseerd. Deelname 10 jeugdigen die er met temperaturen van 29 graden lustig op los gooiden.

Augustus:
Zaterdagmiddag 1 aug in kader van Simmer 2020 boulen voor personen boven de 13, 28 deelnemers die de banen bezetten en er een geslaagd evenement van maakten.
Zaterdagmiddag 8 aug volleybaltoernooi in kader van Simmer 2020, 8 teams maakten er een gezellige
happening van. Zondag 9 augustus werd de eerste Jeu de Boule wedstrijd gehouden en wel de vakantiepartij met 30 deelnemers. Onder mooie omstandigheden gingen bij de Dames Tjitske van Slooten met 1e pr en Afie Dol met de 2e pr naar huis. Bij de heren ging de 1e pr naar Anne Stapert en de 2e naar Marten Slager. Woensdagmiddag 12 aug Kaatswedstrijd jeugd Holwerd Blija, helaas om vijf uur nog 34 graden gemeten voor de tribune. Daarom besloten de jeugd onder deze hoge temperaturen niet te laten kaatsen. Dit wijze besluit werd zeer goed ontvangen.  Zaterdagmiddag 22 aug jeugdpartij en kind/ouder voor de kabouters gesponsord door Massey Ferguson Dealer Chris Dijkstra. In totaal 27 jeugdleden en 6 ouders met 6 kabouters maakten er een leuke kaatsmiddag van. Bij de kabouters werden Anne Olivier met zoon Maike de winnaars, tweede Judith Dijkman met dochter Senna. Bij de welpen gingen Johan Willem Ferwerda en Nynke Miedema met de 1e pr naar huis, 2e werden Anne Lieke Kamma en Marije Eekema uit Blija. Justin Dijkman en Dani Bakker kregen de kransen om gehangen bij de pupillen, 2e werden hier Collin van der Hoop en Femke Miedema. Bij de Jeugd 13 plus hadden Jarne Dol en Pieter Hoogland 3 x gewonnen. Hiermee werden zij dus overtuigend 1e. Peter Kuipers en Thimo van der Meulen moesten zich tevreden stellen met de 2e pr. Zondag 23 aug KNKB meisjes del A en B. 7 partuur in de B en 4 partuur in de A klas. Femke Folkerts Bolsward, Romy Postma Winsum en Marije vd Molen Stiens werden de winnaars in de B klas. In de A klas werden Gerda Lycklama à Nijeholt, It Heidenskip, Larissa Smink, Makkum, Senna Idsardi, Dronryp. Door te weinig opgave werd de fuotbalkeatspartij van zondag 30 aug afgelast. Ondanks dat was augustus toch een maand met veel activiteiten.

September:
Zondag 6 sept laatste ledenpartij, 15 deelnemers bij de senioren en 10 bij de dames. Een mooie afsluiting met de harde bal, winnaars bij de dames werden met de 2e prijs Femke Vrieswijk en Fenna Greving, Jildau de Roo samen met tante Adrie van Slooten kregen de kransen omgehangen. Bij de senioren werden Piter van der Ploeg, Sjoerd Ferwerda en Jarne Dol 2e. De 1e prijs ging naar Chris Dijkstra, Johan Jongsma, en Kars Vrieswijk.

Op zondag 20 sept werd voor het eerst de oudere jongere partij voor Jeu de Boule georganiseerd. Maar liefst 44 deelnemers kwamen hier op af, een geweldig succes. 1e pr Gerrit Rijpstra met Grietje Schoorstra, 2e pr Adriana Dol met Yorrick Dol, 3e pr Hennie de Boer met Wijnand de Boer. De poedel prijs was voor het duo Pietsje Sjoerdsma en Ytsje Visser.
Op Dinsdagavond 29 sept is de 2e competitie helft van het Jeu de Boule afgesloten met veel vuur en gezelligheid, afscheid genomen van oudcommissie leden Yda vd Wal en Hille Dijkman. De nieuwe leden nog even genoemd dat zijn Teake Minne Dol en Wijnand de Boer. Uiteraard waren er nog wat prijzen voor de gedane inspanningen tijdens de competitie. Zeer bijzonder dat die voor de nieuwe commissie leden waren. 1e pr voor Wijnand de Boer, 2e pr voor Teake Minne Dol. Tevens nog 2 adviesprijzen die voor Hillie vd Weg en Alie van der Galiën waren.

Oktober:
Ging het nachtboulen helaas door omstandigheden niet door.

November:
Geen activiteiten meer corona besmettingen nemen weer toe.

December:
Aanscherping coronamaatregelen. Eerste acties mbt 2021 in gang gezet door bestuur.

Na een bijzonder jaar zonder feest, zonder Heren Hoofdklasse en vele andere activiteiten geschrapt, toch positief terugkijken, want gelukkig zijn er ook heel veel activiteiten doorgegaan.
Dan even rust en opladen voor de volgende activiteiten van 2021, allemaal in een tijd met beperkingen door corona. Waar Stichting Holwerterfeest in dec nog leuke acties op touw heeft gezet met wisselende deelname, gaat het bestuur alweer bezig met een wedstrijdagenda en een boekje, zaaltrainen en veld- trainen voorbereiden, plannen maken samen met andere verenigingen en Stichting Holwerterfeest. Want er komen ook weer betere tijden.

Samen met elkaar hebben de leden, vrijwilligers en bestuur van VVV Concordia er toch weer iets van gemaakt in 2020. Dit was alleen mogelijk dankzij alle vrijwilligers en sponsors, namens bestuur van Concordia bedankt voor de inzet en ondersteuning tijdens dit voor allen lastige jaar.