V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

21
apr

Jaarverslag 2018

Januari: Bestuur 1 x vergaderd.

Februari: Bestuur 1 x vergaderd.

Maart: Bestuur 1 x vergaderd.

April: ledenvergadering 6 april, 27 leden aanwezigVrijdag 27 april Heren 1e klas 11 part, winnaars Elgar Boersma, Stiens (Koning). Hyltje Bosma, Makkum. Tsjerk Elsinga, Dronryp.
Zaal trainen begonnen op 8 april in totaal 4, 2 groepen in totaal 30 deelnemers ook uit Blija en Ternaard.  Trainers Amarins, Piter met hulp van Martha Lia en Rutger. Ook het Jeu de Boulle ging weer van start met de traditionele Jan Buwalda partij op zaterdag 28 april, deze werd gewonnen door 1.Piet Hiemstra 2.Renske Hiemstra 3.Alie vd Galien.

Mei: Op Dinsdag 1 mei ging de Jeude Boule comp weer van start. Maandag 7 mei gingen de veldtrainingen onder leiding van Amarins en Piter weer los in 2 groepen in totaal 25 deelnemers, ook de mannen comp ging weer van start met in totaal de hele comp 23 deelnemers.  Zondag 13 mei KNKB-jongens afd 36 partuur, winnaar Exmorra met Jelmer Dijkstra, Pieter Jan Leijenaar, Christiaan Stremier. Vrijdag 18 mei federatie Dames en jongens meisjes 14-16 jr. Bij de Dames 4 part, jongens 4 deelnemers, meisjes 6 deelnemers. Winnaars dames Hilde Seepma, Hanneke Botma, Gryte Hoekstra. Bij de meisjes werd Antje de Vries de winnares en bij de jongens Sytze Koree. Zaterdag 19 mei fed heren B, 5 partuur, winnaars Wietse Vlasman, Jelrmer Elsinga, Siemen Zeilinga. Zondag 27 mei De steeg kaats partij met de zachte bal 9 part, winnaars Rudolf Soepboer en Martha Lia Kamma. Ook tegelijkertijd de Steeg Jeu de Boulle partij, winnaars 1. Gea Soepboer 2. Willy Roelofs 3. Alie vd Galien. Met een gezellige prijsuitreiking in De Steeg..

Juni:  Zaterdag 2 juni De Jeu de Boulle wedstrijd Holwerd Ternaard. Winnaars 1. Minne Dol 2.Hille Dijkman 3.Willy Roelofs.Woensdag 6 junifederatie partij schooljeugd, en jongens meisjes. In totaal 40 deelnemers. Winnaars jongens Germer vd Weg, Ternaard. Pieter Toren, Hantum. Meisjes, Antje de Vries, Anjum. Femke Haaksma, Ee. Marije Visser, Hantum. Sch jongens, Jan Bandstra Oosternijkerk. Daniel Wouda, Morra. Tiete Schregardus, Dokkum. Sch meisjes, Nynke de Vries, Anjum. Tineke Borger Ee. Maandag 11 juni jeugdwedstrijd Concordia, 4 beginners winnaar Wobbe Kees Visser, 8 B klassers winnaars Aleida de Roo en Nijnke de Groot en 12 A klassers met als winnaars Jildau de Roo met Milan Bijlstra. Vrijdag 22 zaterdag 23 en zondag 24 juni weer Holwerter feest mee georganiseerd samen met de Stichting Holwerter Feest, een feest en organisatie wat steeds beter gaat lopen dankzij vele trouwe vrijwilligers. Op zaterdag 23 juni werd de traditionele Heren hoofd klas partij vrije formatie gehouden, met 10 partuur. Winnaars werden Gert Anne vd Bos, Mantgum. Teake Triemstra, St Jacobiparochie. Tjisse Steenstra, Bitgummole. Steenstra koning. Zondag 24 juni de traditionele leden partijen Bij de jeugd 4 beginners met als winnaar Justin Dijkman. Bij de B klas 10 deelnemers winnaars Pieter Hoogland met Jolanthe Folkertsma. Bij de A klas ook 10 deelnemers winnaars Peter Kuipers en Joeke Sytze Vellema. Bij de senioren 13 part waar Paulus Rienks Anton Wiersma met Theun Vrieswijk de kransen om kregen. Ook was de Jeu de Boulle baan weer volledig bezet, met blijde winnaars 1. Alie vd Galien 2. Wiep Soepboer 3. Marten Slager.

Juli: Zaterdag 7 juli strjitkeatsen na 2 jr afwezigheid weer georganiseerd samen met VVH en MFA bij het MFA.  Met 24 deelnemers op zaterdagmiddag een mooie partij geweest. Winnaars Hidde Smidt, Egbert Dijkstra, Martha Lia Kamma. Woensdag 11 juli was de Tsjelke partij, onder mooie weersomstandigheden gingen 21 deelnemers de strijd met elkaar aan. Winnaar bij de beginners werd Sem van Slooten, in de B klas werden Jente kooistra en Niek van Slooten de winnaars. In de A klas kregen Jarne Dol en Douwe Broersma de kransen om gehangen. Op zondag 15 juli werd er pearke keatsen en Jeu de Boulle  gehouden de traditionele Brunch partij gesponsord door Restaurant Land en Zeezicht. 9 pearkes hadden zich aangemeld. Winnaars werden Hendrik Jansma en Jantina Rozema. Bij de Boulers kwamen 1. Annie Roelofs en Djoke Rodenberg bij de dames en bij de heren 1. Willy Roelofs en Jan Dol als winnaars uit de bus. Op woensdag 18 juli weer de Kind Ouder partij, waar 44 kinderen en ouders in 5 klassen er een prachtige sportief geheel van maakten.

Augustus: Na 4 weken rust en tijd voor vakantie en even genieten op andere kaatsvelden was het weer tijd voor de KNKB meisjes vf op Zondag 19 aug, 10 part met winnaars Larissa Smink uit Makkum, Anna Ennema uit Sexbierum en Fiera de vries uit Sexbierum. Tegelijkertijd werd de vakantie Jeu de Boulle partij gehouden. Winnaars 1. Tineke van Slooten 2. Hille Dijkman 3. Hiske Stielstra. Op zondag 26 augustus werd er een voetbalkaatspartij georganiseerd samen met de VVH. Dit was een proef die in principe geslaagd is met 33 deelnemers. Toch was de analyse dat het Keegje niet geschikt is voor deze grote bal, teveel risico’s voor schade aan gebouwen en eigendommen van anderen. Toch een leuke activiteit met  gezellige nazit.

September: Op zaterdag 1 sept werd de traditionele Dongeradeel Jeu de Boulle partij gehouden. Hier ging Lucas vd Meulen uit Ternaard met de eerste prijs naar huis, tweede werd Hille Dijkman uit Holwerd en derde Mohamed uit Dokkum. De laatste ledenpartij met zachte bal werd gehouden op Zondag 9 sept, helaas waren er bij de jeugd te weinig opgave. Bij de senioren waren er toch nog 21 deelnemers die aan het eind van het seizoen er een leuke kaatspartij van maakten. Winnaars werden Jacob vd Bos Theun Vrieswijk met Melvin Dol. Zaterdag 22 sept werd het nacht boulen gehouden. Met de slaap in de ogen werd Willy Roelofs de winnaar, zijn vrouw Annie werd tweede, derde Hiske Stielstra. De Heren competitie bij de Jeu de Boul werd dit jaar gewonnen door Willy Roelofs, bij de dames werd Tineke van Slooten de winnares.

Oktober: Bestuursvergadering 1x. Evalueren, voorbereiden onderwerpen 2019. Tevens waterleiding aangepast, nu niet meer via camping. Dit ism gemeente.

November: Bestuursvergadering 1x. Voorbereiden 2019, trainingen, trainers, wedstrijd agenda boekje etc. Op 23 november seizoen afgesloten samen met commissies en vrijwilligers, onder genot van een hapje en drankje, een ieder kon zijn mening kwijt in een evaluatie, brainstormen voor 2019, met zijn allen gezellig gezeten, voor herhaling vatbaar.

December: Rust en genieten van alle mooi zaken die wij mochten organiseren.

Samenvatting:
Tweede jaar met nieuwe bestuur goed verlopen, leermomenten geweest. Veel tijd en energie door een ieder in allerlei zaken gestoken. Ook door vele vrijwilligers. Ik noem nog wat zaken zoals een horeca kaatspartij die tussen door nog even georganiseerd is met behulp van enkele bestuursleden. De vele avonden om zaken zoals wedstrijden vooraf te bespreken of organisatie rondom het feest. Het veld klaar leggen van alle partijen , het veld onderhoud en gebouwen wat door een vast aantal vrijwilligers steeds weer wordt gedaan. Het organiseren van de jeugd activiteiten zoals trainingen Tsjelke en KO partij. Het bezetten van de kantine om er voor te zorgen dat een ieder kan worden voorzien van een hap en een snap. Het J de B regelen. De muziek wagen. Sponsor comm die in gang is gezet. Allemaal zaken die gewoon worden opgepakt door vrijwilligers. Namen noem ik niet want anders vergeet je snel iemand.

Daarom vanaf deze plaats namens het hele bestuur een hartelijk dank voor alle inzet die door vele vrijwilligers is gedaan in 2018.

Trots mogen jullie zijn en wij als bestuur op alle succes in 2018 gerealiseerd.

Mijn hoop wens en doel is dat de commissies in 2019 worden aangevuld, dat er meer mensen willen helpen hetzij om velden te leggen of te ondersteunen bij jeugd activiteiten of om het feest mee te helpen organiseren. Dan in nov 2019 weer samen gezellig af te sluiten.
Met zijn allen bij een gezellige vereniging, waar het goed toeven is in de kantine tijdens Jeu de Boule wedstrijden en kaatswedstrijden, waar vrijwilligers een warm nest vinden en gewaardeerd worden.

Allen tot ziens in 2019, een mooi gezond en een plezierig seizoen toegewenst.

M vd Ploeg.