V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890

9
apr

Jaarverslag 2017

Jaarverslag VVV. Concordia 2017.

Het jaar is begonnen met het federatie trainen in de zaal, hier hebben 9 jeugdleden aan meegedaan. Daarna werd in maart het zaaltrainen opgepakt door Concordia, 4 zondagen, dit onder leiding van de trainers Amarins en Piter. Gemiddeld waren er 12 jeugdleden aanwezig.

Jaarvergadering werd gehouden op vrijdag 21 april. Hier waren in totaal 31 mensen aanwezig. Bestuur had aangegeven dat dit hun laatste keer was. Gezien er enkele jaren toezeggingen waren gedaan voor bestuursfuncties, maar helaas niet vervuld, had oude bestuur geen nieuwe kandidaten gevonden. Gelukkig waren er toch 6 mensen bereid gevonden na een rondgang door het dorp van een lid, om de bestuurlijke zaken over te nemen. Afie Dol, Theun Vrieswijk, Amarins Meindertsma, Rutger Kuipers, Berber Rinskje Ferwerda en Marten Slager. Samen met Metske vd Ploeg als nr 7 zullen zij de schouders eronder zetten om de Vereniging van Volksvermaken levend te houden en te laten bloeien.

Donderdag 27 april was de aftrap van het kaatsseizoen voor de KNKB in Holwerd met de 1e klas del partij. Aansluitend daarop begonnen de ballen van de Jeu de boulers te rollen op zaterdag 29 april. Dit onder auspiciën van een nieuwe commissie, bestaande uit Marten Slager, Hille Dijkman, Ida vd Wal en Tjitske van Slooten. Samen met de oude commissieleden hebben zij ervoor gezorgd dat de jeu de Boulers het hele seizoen door weer hun balletje konden gooien. Dit met vele mooie partijen, waaronder de Dongeradeelpartij. Ook konden er enkel nieuwe boulers verwelkomd worden. Tevens was er een fanatiek clubje die tot ver in de winteravonden de baan warm hield.

 Op maandag 8 mei is de jeugd van start gegaan op het veld. Hier waren gemiddeld 20 jeugdleden aanwezig. Met enthousiasme en veel plezier zijn de trainingen verlopen. Ook weer begeleid door Amarins en Piter. Met grote initiator Sytske die ervoor heeft gezorgd dat zowel zaal,- als veldtrainen nog steeds door gaat. Nog veel beginners die nog veel moeten leren, toch geresulteerd in enthousiaste ouders getuige het aantal deelnemers van de KO partij. Tevens een nieuwe jeugdcommissie opgestart met frisse ideeën voor de toekomst. Aansluitend het jeugdtrainen zijn ook de competitiekaatsers weer gestart. Dit onder leiding van Hendrik Jan de Haan. Met een mooi aantal deelnemers van gemiddeld 20 mannen en 1 vrouw, zijn er leuke partijen geweest. Het veld leggen is nog wel een probleem, schijnt een lastig klusje te zijn wat meestal wordt uitgesteld totdat er iemand het voortouw neemt. Seizoen is afgesloten in de kantine met een gezellige prijsuitreiking. Waar de hoop werd uitgesproken dat er in 2018 weer wat meer dames bij komen. 1e pr was voor Hendrik Jan, de 2e pr Holwerter om útens Leo Smidt, de 3e prijs was voor de oudste deelnemer Douwe Kuipers.

Donderdag 27 April Heren 1e kl: koning Auke Boomsma Morra.

Zondag 14 mei Jongens afd: 28 partuur en 13 partuur opstappers, Winnaar afd Dronrijp, 2e Goutum, 3e Anjum en Gaast Ferwoude.

Vrijdag 19 mei Dames fed: 4 part, 1e pr Anke Mollema-Hanneke Botma-Metsje Sipma. 2e pr Mynke Hoekstra-Esther Turkstra-Afke de Vries.

Zaterdag 20 mei fed heren del: B klas 4 part, 1e pr Durk Pieter vd Schaaf-Renze Stiemsma-Tjeerd Jan Boomsma. 2e pr Waatze de Vries-Harald Wiersma-Siemen Zeilinga.   A klas 4 part, 1e pr Jelle Visser-Wiebe Wessel Bos- Jacob Lei. 2e pr Ewald Seepma-Piter vd Ploeg-Rudolf Soepboer

Woensdag 14 juni fed sch jongens en meisjes, plus jongen en meisjes:  Schj 6 part,m 1e pr Almer Zijlstra-Douwe Dijkstra,2e pr Johan Sipma-Rudmer vd Veen. Schm 4 part, 1e pr Marrit Roorda-Ingrid Wouda, 2e pr Nynke de Vries-Gerjanna Visser. Jongens 5 part, 1e pr, Siebe Feenstra-Jacob Schregardus-Pieter Toren. 2e pr Arja Schregardus-Germer vd Weg. Meisjes 5 part, 1e pr Antje de Vires-Nynke Swart, 2e pr Tineke Terpstra-Femke Hovinga.

Holwerter Feest 23,24,25 juni.
Een geslaagd feest met grote inbreng van vrijwilligers van Concordia.
HH klas del:
1e pr Gert Anne vd Bos, Renze Pieter Hiemstra, Sjoerd de Jong (koning).  2e pr Johannes vd Veen, Pier Piersma, Evert P. Tolsma.   3e pr Johan Diertens, Allard Hoekstra, Willem Heeringa.
Jeugd keatsen: A klas 4 part, 1e pr Jildau de Roo-Peter Kuipers, 2e pr Fredau Kuipers-Fenna Grevink-Danique vd Werff. B klas 3 part, 1e pr Aleida de Roo-Douwe Broersma, 2e pr Joeke Sijtze Vellema en Niek van Slooten.
Senioren keatsen.
Senioren 9 part, 1e pr Durk Pieter Hiemstra, Sytze Aagtjes, Chris Dijkstra. 2 e pr Arnold Jan Zijlstra, Marc Boelstra, Tineke Reitsma. 3e pr Jacob Soepboer, Paulus Rienks, Hanneke Botma. Verl ronde: 1e pr Piet van Gorssel, Hidde Smidt, Germ Raap, 2e pr Hindrik Jan de Haan, Hessel Sietze de Haan, Johan Jongsma.
Uitslag Jeu de Boule: 1e pr Wopkje Bergmans, 2e pr Rene Kempenaar, 3e pr Jesse Schaap.

Woensdag 12 juli Tsjelke partij: A klas 4 part, 1e pr Jildau de Roo-Janne Visser, 2e pr Peter Kuipers-Thimo vd Meulen. B klas 4 part, 1e pr Douwe Broersma-Jolanthe Folkertsma, 2e pr Aleida de Roo-Niek van Slooten.

Zondag 16 juli 2017: Brunch partij: Jeu de Boule 28 deelnemers, Brunch partij gesponsord door restaurant Land en Zeezicht, 1e pr Tine Koopmans, 2e pr Yfke Hoekstra, 3e pr Johannes Ferwerda.
Pearke keatsen  4 part A Klas en 4 part B Klas, 1e pr A klas Durk pieter vd Schaaf, Hanneke Botma, 2e pr Sytze Aagtjes, Djoke de Jong- vd Weg. B klas 1e pr Theun Vrieswijk, Betty Dol, 2e pr Rutger Kuipers, Nynke Bergema.

Woensdag 19 juli: Kind Ouder partij: 36 deelnemers 4 poules. A poule 1e pr Milan en Durk Pieter,
2e pr Jarne en Melvin. B poule 1e pr Sennah en Jan, 2e pr Pter en Douwe, 3e pr Marrith en Rinse. C poule 1e pr Douwe en Theo, 2e pr Aleida en Berber Renskje. D poule 1e pr Jolanthe en Tjistke, 2e pr Sietske en Jan.

Zondag 16 juni Pearke keatsen: 8 twee tallen. A klas 1e prDP vd Schaaf-Hanneke Botma. 2e pr Sytze Aagtjes-Djoke de Jong- vd Weg. B klas 1e pr Theun Vrieswijk-Betty Dol, 2e pr Rutger Kuipers Nynke Bergema.

Zondag 13 aug KNKB meisjes vf: 10 part, 1e pr Anna Ennema-Jannica vd Ploeg-Fiera de Vries. 2e pr Inge Jansma-Anna Rixt Iedema-Hesther de Boer. 3e pr Jildou Ekema-Larissa Smink-Amarins de Groot.

Zondag 27 aug Zachte bal partij:  8 part 1e pr Theun Vrieswijk-Berry Sjoerdstra-Jorick Dol, 2e pr Sytze Aagtjes-Jelle Auke Vrieswijk-Douwe Kuipers.

Zo is er een jaar omgevlogen, een jaar waarin een compleet nieuw bestuur zich moest inwerken na 27 april. Waarin veel achterstallige zaken moesten worden opgepakt, veel vergaderd, samen met veel vrijwilligers achterstallige contributie is opgehaald. Waarin op zaterdag 24 juni tijdens de HH kl afscheid is genomen van vz Hessel vd Bos, penningm Igle vd Bos en secretaresse Tineke Reitsma. Hessel heft 27 jr het voorzitterschap uitgeoefend. Een jaar waar met veel enthousiasme en inzet is gewerkt aan veel zaken. Waar bewezen is dat samenwerking sterk maakt, dat er veel mogelijk is als je maar wilt. Ook is er tijdens de Brunch partij afscheid genomen van bestuursleden van Jeu de Boule team. Tineke van Slooten, Tine Koopmans en Jantsje Stielstra zijn op gepaste wijze bedankt voor de jaren trouwe inzet. De muziektent is ook 2 x op pad geweest, zo weer een paar centen in de kas voor Concordia. Dit mede mogelijk gemaakt door S. Adema, en de leuke groep vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
Rudolf, Kars en Piter zijn dit jaar naar de bond geweest, helaas werd de tweede omloop niet gehaald. Ook zijn er nog Holwerter kaatsers en kaatssters actief in de federatie waar nog enkele prijzen zijn weggeplukt. Tevens dit jaar weer enkele jeugdleden die met federatie prijzen naar huis gingen, wat toch een mooi resultaat is geweest van trainen en inzet. Waar er ook tussendoor nog even aan het schoolkaatsen is mee gedaan.

Een jaar waarin veel is gedaan door leden om Concordia te laten bloeien en waardevol te laten zijn in de breedste zin. Een duidelijke plek in de samenleving van Holwerd en omstreken. Uiteraard was dit niet mogelijk geweest zonder de vele vrijwilligers en sponsors. Ook de medewerkers van de gemeente die er steeds weer voor zorgen dat ‘t Keegje er weer prachtig gemaaid bij ligt.

Daarom een woord van dank naar alle vrijwilligers zoals de veld leggers, de mensen die helpen bij het feest voor hun inzet, kantine comm, keurmeesters en al degenen die vergeten mochten zijn.

Ook de sponsors die zeer waardevol zijn voor de doelstellingen van de VVV Concordia, die de vereniging in financiële of materiele zin hebben ondersteund. Wier naam wij met trots achterop het programmaboekje hebben gepresenteerd.

Dan de prettige samenwerking met stichting Holwerterfeest, die is ook dit jaar weer zeer waardevol geweest. Samen met de catering van het feest. Daarbij de gezellige pauzes in het Partoer met de liefdevolle gebakken eieren, zijn de unieke momenten om te genieten van Mienskip in het dorp.

Tot slot, met trots een compliment voor de nieuwe bestuursleden voor de moed, inzet en doorzettingsvermogen waarmede de zaken zijn opgepakt, dank daarvoor namens de leden van Concordia. Waarbij ik ook het oude bestuur moet bedanken met de ondersteuning tijdens de overname. Met name Igle, die Theun geweldig heeft ondersteund.

2017 een jaar wat garant staat voor een altijd bloeiende Vereniging voor Volksvermaken Concordia.

6 april 2018.  M vd Ploeg.