V.v.V. Concordia Holwerd - opgericht in 1890
Holwerd
V.v.V. Concordia
opgericht in 1890
Holwerd
V.v.V. Concordia
opgericht in 1890
Holwerd
V.v.V. Concordia
opgericht in 1890
Holwerd
V.v.V. Concordia
opgericht in 1890

Kind Ouder Partij 2020

Strjitkeatsen 2020

1e Ledenpartij 2020

Tijstream Schoolkaatspartij 2020

KNKB Meisjes v.f. 2019

Jubileumpartij Jeu de Boules

Brunchpartij 2019

Holwerterfeest 2019

Café Snackbar de Steegpartij 2019

KNKB Jongens afdeling + D.E.L. 2019

Zachtebalpartij 2018

Federatie 2018

KNKB Jongens afdeling

Wintertraining 2018

KNKB Heren 1e Klasse 2018